E-iria (Eina Integrada de Registre i Informació Ambiental) és una eina dissenyada per facilitar la gestió de la informació geològica , minera i ambiental que maneja IBERPOTASH , ja que permet la seva centralització , integració i explotació dinàmica .

L'eina consta d'un mòdul principal de visualització , explotació i càrrega de la informació , i de dos mòduls accessoris que permeten d'una banda l'accés directe als documents tècnics presentats en el marc de la tramitació dels diferents procediments administratius de les explotacions de Iberpotash i , de l'altra, la consulta d'arxius multimèdia que complementen als documents esmentats .

Actualment el Sistema d'Informació s'organitza en 4 blocs:

 • En un primer, capes d'informació geogràfica , que inclou cobertures generals i cobertures temàtiques a diferents escales , sobre les quals es pot consultar diversa informació associada de forma interactiva .
 • Un altre de càrrega i explotació de dades de seguiment ambiental que de moment només té informació sobre el vector aigua i que permet :
  • Seleccionar de diverses formes d'entre els elements que contenen informació de qualitat i piezometria , obtenir gràfiques i diagrames dels paràmetres associats a aquests punts ( evolució temporal . Sholler - Berckaloff , variació espacial i dispersió ) i enviar-los al mapa , consultar les taules de dades associades als diferents elements (informació de l'element , nivells , analítiques i mesures in situ ) i generació d'informes de seguiment de les xarxes de control d'aigües subterrànies i superficials .
  • Consulta gràfica i obtenció d'informes de les dades de partida , intermedis i finals del balanç hídric del dipòsit salí del Cogulló .
  • Càrrega de dades ( alta de nous elements , dades de qualitat i piezometria i informació de partida per al balanç hídric ) .
  • Representació cartogràfica de dades de qualitat i nivell d'aigua .
 • I dos més que controlen respectivament la transparència de les capes carregades i la impressió directa de plànols en format PDF a partir de la informació visualitzada a la pantalla.